default_mobilelogo
  บทคัดย่อ ผู้วิจัย
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของการเกิด Phlebitis ในหลอดเลือดดำ นางจินตนา ดีตุ
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็นของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดต้อกระจก น.ส.ชวนชื่น อินทผลา, น.ส.สมจิตร นิ่มกลาง
3.  การเปรียบเทียบระยะเวลาวันนอนของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบกับเกณฑ์มาตรฐาน น.ส.ณัฐพัชร์ สีคำ, น.ส.ชุติมา บัวตูม
 4. การเกิดแผลติดเชื้อในกระจกตาของผู้ป่วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  นางบุศรา วิรบัตร์, นางปภาวีร์ พลายงาม
 5. ปัจจัยส่งเสริมที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมา Re-Admission ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดจอประสาทตาในหอผู้ป่วยสามัญจักษุ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) น.ส.ปริญญา ทรัพย์สมบูรณ์
 6. การพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคตาระหว่างโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และสถานพยาบาลเครือข่าย ระยะที่1 น.ส.ปุญญาวีย์ อาราเม
 7. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง น.ส.เปรมใจ ชูสกุล, น.ส.อรเพ็ญ พูลเจริญ
 8. วิธีการเตรียมการเปรียบเทียบตัวกรองเลือดกลับมาใช้ซ้ำก่อนการฟอกเลือดระหว่างการทำ Recirculation แบบมีการตั้งดึงน้ำและแบบไม่ตั้งการดึงน้ำต่อการปราศจากสารเคมีตกค้าง น.ส.ผกามาศ วิอาจชัย
 9. ความยึกมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางพัฒน์นรี สมานวงศ์ไทย
 10. ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อกระจก นางมณไศล เข่งเจริญ, นางวรรณา จันทร์ดา
11. การเปรียบการหายของแผลที่เกิดจากผ้าอ้อมผู้ใหญ่กัดระหว่างการทาวาสลีนกับยา Zincoxide ในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่นอนในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางรวีพร แก้วแหวน, น.สอรทัย อินทโชติ
12. การเปรียบเทียบความดันโลหิตระหว่างการนอนราบและนอนศรีษะสูงต่อระดับความดับโลหิตที่ลดลงในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดตา น.ส.รุ่งรัตน์ ไหลสูงเนิน, นางเบญจมาศ พรหิรัญรัตน์
13. การศึกษาการถูกงด/ถูกเลื่อนผ่าตัดตาของผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยสามัญจักษุ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางรุ่งอรุณ อาปะนนท์, นางณัฐชา สุขศรี
14. เปรียบเทียบอัตราการหายของแผลถลองที่ใช้ Betadine solution และ Chloram ointment ในผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรที่มารับบริการในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) น.ส.วราภรณ์ เป้าเถื่อน, น.ส.รัชนี กล้าเมืองกลาง
15. การเปรียบเทียบเวลาในการประคบเย็นกับระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) น.ส.วิชชุตา แก้วมณี, นางเยาวรัตน์ เกิดสิน
16. ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผุ้ป่วยโรงต้อหินโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางสมมนัส มนัสไพบูลย์, นายเรวัต บุตรสาระ
17. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดสีฟลูออเรสซีน ตรวจจอประสาทตาในแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางสุนันท์ ยิ่งแจ่มจันทร์
18. การประเมินผลโครงการฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้อฐาน นางสุมนา ธรรมเมธาธี
19. การศีกษาการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน น.ส.อำพัน รุจนสุธี