default_mobilelogo
   บทคัดย่อ  ผู้วิจัย
1. การศึกษาการคัดกรองและจำแนกผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางปนัดดา ประเสริฐพิริยะ
 2. การประเมินความพึงพอใจต่อการจักการงานทะเบียนฐานบุคคลของผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ ไอ.ซี.ยู น.ส.สุธิดา ขุนศรีหวาน, นายศักดิ์ชาย ศรีพลาย
 3. คุณภาพบริการผุ้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกแบบไม่นอนค้างคืน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) น.ส.นิตยา อินทร์บำรุง
 4. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผุ้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาที่ได้รับการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตาใน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางลินดา อ่องนก, น.ส.นิรมล สมัครราษฏร์
 5. ความคาดหวังกับการได้รับการตอบสนองเกี่ยวกับการผ่าตัดทางจักษุประเภทไม่นอนค้างคืนในโรงพยาบาล  น.ส.อำไพ แย้มกลาง, น.ส.อารีย์ หงษ์ษา
 6. การศึกาาอายุการคงสภาพของอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางพัฒน์นรี สมานวงศ์ไทย, นายมาโนช ยูรสวัสดิ์
 7. การศึกาาประสิทธิภาพการกรองของเสียของตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูง น.ส.ดวงนภา ไชยชน
 8. ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมสอนสุขศึกษาในการดูแลตนเองของผู้ป่วยแผลติดเชื้อที่กระจกตา (Corneal Ulcer) นางอัสญาณ์ มงคล, น.ส.กนกอร พูนเปี่ยม
 9. การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เพลงบรรเลงต่อการคลายเครียดในผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดตาที่มารับบริการตึกในหอผู้ป่วยพิเศษจักษุ2 นางสายฝน ภูศรี, นางพรรษา มิ่งชัย
 10. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ปี2554 นางชนิตา พงษ์สมรวย, น.ส.วาสนา สังข์ทอง, น.ส.ปวีณา สุกรีฑา
 11. ความพึงพอใจของผุ้ป่วยที่นอนรักษาตัวที่หอผู้ป่วยพิเศษ3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ปี2554 นางชนิตา พงษ์สมรวย, น.ส.วาสนา สังข์ทอง, น.ส.ปวีณา สุกรีฑา
 12. การศึกษาประสิทธิผลการใช้ LMA สำหรับการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดตาางชนิตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ปี2554   นางกรรนิฌา ไม้มงคล
 13. การประเมินผลความสำเร็จจากการใช้แนวทางการปฎิบัติเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบจากการใช้เข็มชนิดคาหลอดเลือดดำส่วนปลาย นางมาริษา แสนสม, น.ส.ณฤดี เทศสาลี
 14. ความรู้ และการปฎิบัติขิงผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรงเบาหวานในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 2554 นายประดิษฐ์ งอกชัยภูมิ, น.ส.เปมิกา ศรีเกษม
 15. การศึกษาความรุนแรงของอุบัติเหตุทางตาและผลการรักษา ในผู้ป่วยอุบัติเหตุทางตา หอผู้ป่วยสามัญจักษุ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางนิธยา มานันตพงษ์, น.ส.นุชนาฎ ธีระพงศ์พานิช